menu
Anh-Thi DINH

Python Exercism 1

Posted on 23/08/2018, in Infomation Technology.

Install

 • Cái này dành để học trên trang web exercism.io
 • Cài pytest: pip3 install pytest pytest-cache

Install CLI

 • You can follow this walkthrough on exercism
 • Windows

  • face More details

   • Download latest cli
   • Run start "" "%LOCALAPPDATA%\Microsoft\WindowsApps" in cmd
   • Move all extracted files/folder from step 1 to folder WindowsApps
   • Verify xem thành công không bằng cách gõ vào cmd exercism
   • Install thành công
   • Configure CLI: exercism configure --token=<your-token>
   • Token is obtained from Settings
   • Workspace: C:\Users\<your-windows-username>\Exercism
 • Ubuntu

  • face More details

   • Download here (choose the right package)
   • Extract: tar -xf exercism-linux-64bit.tgz
   • Put extracted folder to ~/bin

    $ mkdir -p ~/bin

    $ mv exercism ~/bin

    $ ~/bin/exercism

    A command-line interface for the v2 redesign of Exercism.

    Download exercises and submit your solutions.

   • Check if ~/bin is already in $PATH?

    [[ ":$PATH:" == *":$HOME/bin:"* ]] && echo "~/bin is in PATH" || echo "~/bin is not in PATH"

    If it returns ~/bin is in PATH, OK, else,

    echo "export PATH=~/bin:$PATH" >> ~/.bash_profile source ~/.bash_profile

   • Check everything works? cd then exercism
   • Configure CLI: exercism configure --token=<your-token>
   • Token is obtained from Settings
   • Workspace: /home/<your-linux-username>/exercism

Workflow

 • Theo mặc định, workspace sau khi cài thành công là C:\Users\dinha\Exercism, có thể xem workspace hiện tại bằng exercism workspace
 • Download bài tập, ví dụ exercism download --exercise=hello-world --track=python
 • Solve locally
  • Sau khi hoàn thành, chạy file test: pytest hello_world_test.py
  • Lưu ý, file bài tập là hello_world.py nhưng file để test là hello_world_test.py, đọc thêm.
  • Xem thêm mục bên dưới.
 • Submit bài tập, ví dụ exercism submit /path/to/file [/path/to/file2 ...]
  • Note that, when trying to submit an exercise, make sure the solution is in the exercism/python/<exerciseName> directory.
  • For example, if you’re submitting bob.py for the Bob exercise, the submit command would be something like exercism submit <path_to_exercism_dir>/python/bob/bob.py.
 • You can skip any exercise by exercism skip $LANGUAGE hello-world
 • Sau khi summit xong, trong command lines sẽ xuất hiện thứ giống vầy

   You can complete the exercise and unlock the next core exercise at
   https://exercism.io/my/solutions/c5b073e3d5b14736b3068d2e2b0cfca3
  

  Đi đến địa chỉ đó, làm các bước tiếp theo để hoàn thành. Thường bài tập Hello World khá dễ nên không cần mentor check lại.

Test a file

 • Sau khi hoàn thành, chạy file test: pytest hello_world_test.py
 • Lưu ý, file bài tập là hello_world.py nhưng file để test là hello_world_test.py, đọc thêm.
 • Nên dùng pytest -x --ff bob_test.py
  • -x: Stop After First Failure
  • –ff: Failed Tests First (pytest-cache remembers which tests failed, and can run those tests first)

Solutions to exercises

Read me first

 • Link bài tập chỉ khả dụng sau khi đã đăng nhập.
 • Các lời giải chỉ mang tính tham khảo, có thể có nhiều lời giải khác hay hơn.
 • Nên check các file _test đi kèm file bài tập để biết rõ hơn yêu cầu input và output là gì. Đây là file dùng để test file mình làm, họ đưa sẵn vài test cases.
 • Chi tiết gợi ý bài giải + yêu cầu: Github repo
 • Trong note này chỉ ghi chú vài thứ cần xem để có thể giải bài tập đó + Các cách giải khác

Hello World

 • Link bài tập
 • Yêu cầu: Viết hàm return câu “Hello, World!”
 • Lưu ý rằng, bài tập yêu cầu return chứ không phải print()!!!
 • Xem thêm về Functions trong python

Reverse String

 • Link bài tập
 • Yêu cầu: Nhập vào 1 chuỗi, return chuỗi tương ứng nhưng ký tự ngược lại với chuỗi đầu. Ví dụ nhập vào abc cho ra cba
 • Xem thêm Extended slices
 • Xem thêm về Strings trong python
 • face Cách khác

  Cách dễ và nhanh nhất, dùng Extended slices trong python

  def reverse(text):
    return text[::-1]
  

  Cách khác (cùng ý nghĩa): return text[slice(None,None,-1)]

  Cách “tự nhiên” hơn (nhưng dài hơn)

  def reverse(text):
    new_text = ""
    for char in reversed(text):
      new_text = new_text + char
    return new_text
  

RNA Transcription

 • Link bài tập
 • Yêu cầu: Nhập vào chuỗi DNA, xuất ra chuỗi RNA tương ứng biết A thành U, C thành G, G thành C, T thành A.
 • Ví dụ input ACGTGGTCTTAA phải cho ra UGCACCAGAAUU
 • Giả sử người dùng nhập đúng chữ cái và viết hoa (không xảy ra trường hợp A123 hay augt)
 • Xem thêm Python Dictionaries: unordered, changeable and indexed
 • Xem thêm translate và maketrans method trong string
 • face Cách khác

  Cách 1 (dùng dictionary)

  def to_rna(dna_strand):
    trans =	{
     "A": "U",
     "G": "C",
     "T": "A",
     "C": "G"
    }
  
    rna = ""
    for type in dna_strand:
      rna = rna + trans[type]
    
    return rna
  

  Cách 2 ngắn hơn (dùng translate method trong string)

  def to_rna(dna):
    return dna.translate(str.maketrans('GCTA','CGAU'))
  

Gigasecond

 • Link bài tập
 • Yêu cầu: Tính thời gian một người sống được $10^9$ giây. Ví dụ người dùng nhập vào 2011,4,25 thì kết quả phải là 2043,1,1,1,46,40. Người dùng có thể nhập bất cứ thứ gì miễn sau thỏa cấu trúc yyyy,m,d[,h,m,s] trong đó có thể nhập hoặc không [,h,m,s].
 • Xem thêm datetime, more, examples with docs

Yacht (dice game)

 • Link bài tập
 • Yêu cầu: Đây là game tên Yacht, dưới đây là bảng điểm

  • face Xem bảng điểm

    Category  		Score          Example
    Ones      	1 × number of ones   1 1 1 4 5 scores 3
    Twos      	2 × number of twos   2 2 3 4 5 scores 4
    Threes     	3 × number of threes  3 3 3 3 3 scores 15
    Fours      	4 × number of fours   1 2 3 3 5 scores 0
    Fives      	5 × number of fives   5 1 5 2 5 scores 15
    Sixes      	6 × number of sixes   2 3 4 5 6 scores 6
    Full House   	Three of one number
             	and two of another	  3 3 3 5 5 scores 19
    Four of a Kind 	Total of the four dice 4 4 4 4 6 scores 16
    Little Straight 	30 points        1 2 3 4 5 scores 30
    Big Straight  	30 points        2 3 4 5 6 scores 30
    Choice     	Sum of the dice     2 3 3 4 6 scores 18
    Yacht      	All dices showing the
             same face (50 pts)   4 4 4 4 4 scores 50
   

  If the dice do not satisfy the requirements of a category, the score is zero. If, for example, Four Of A Kind is entered in the Yacht category, zero points are scored. A Yacht scores zero if entered in the Full House category.

  Task: Given a list of values for five dice and a category, your solution should return the score of the dice for that category. If the dice do not satisfy the requirements of the category your solution should return 0. You can assume that five values will always be presented, and the value of each will be between one and six inclusively. You should not assume that the dice are ordered.

 • Ví dụ input là [1, 1, 1, 3, 5], yacht.ONES
 • Xem thêm Anonymous/Lambda function trong python
 • Xem thêm về list: duplicated, unordered,indexed, mutable
 • Xem thêm về set: unique, unordered, immutable, unindexed
 • Xem thêm về sorted, lưu ý có sự khác nhau (cf)

   dice = [3,2,1]
   dice.sort() == [1,2,3] # return False
   sorted(dice) == [1,2,3] # return True
  

  Lý do là bởi dice.sort() returns None. Trong python, hàm trả về None báo hiệu nó đã xử lý xong, tại chỗ. Ở trên ta so sánh None với [1,2,3] nên nó ra False.

Space Age

 • Link bài tập
 • Yêu cầu: Viết 1 class cho biết số tuổi (theo hành tinh) khi người dùng nhập vào số giây. Ví dụ nhập vào 1 000 000 000 seconds thì cho ra 31.69 Earth-years old.
 • Xem thêm vè class.
 • Xem thêm về ký hiệu underscore trong python

Rational Numbers

 • Link bài tập
 • Yêu cầu: Tạo các phép toán với số hữu tỷ
 • We can use some methods to define other ones
 • Xem thêm future
 • Xem object comparison
 • Xem .format()

   '{}/{}'.format(1,2) # gives "1/2"
   '{1} {0}'.format('one', 'two') # gives "two one"
  
 • Xem __str__ vs __repr__

   class Point:
   ...  def __init__(self, x, y):
   ...   self.x, self.y = x, y
   ...  def __repr__(self):
   ...   return 'Point(x=%s, y=%s)' % (self.x, self.y)
   >>> p = Point(1, 2)
   >>> p
   Point(x=1, y=2)
  
 • Xem math module
 • Các phương thức __add__, __sub__, __mul__, …. đại diện cho các phép toán + - * thông thường

[Not-finished] Sgf Parsing

 • Link bài tập
 • Bài này nói về việc ghi lại các nước đi của môn cờ vây, tuy nhiên không chuyên sâu.
 • Yêu cầu chỉ là khi họ nhập vào một SGF string, ví dụ, '(;A[B](;B[C])(;C[D]))' thì ta phải xuất ra một tree structure tương ứng (được định nghĩa trong class SgfTree)
 • Bài này độ khó Medium, để sau

[Not-finished] Bank Account

Pangram

 • Link bài tập
 • Pangram là câu chứa tất cả các chữ cái trong tiếng Anh (24 chữ cái), mỗi chữ xuất hiện ít nhất 1 lần. Ví dụ “The quick brown fox jumps over the lazy dog.
 • Yêu cầu: check xem một câu nhập vào có phải là một pangram hay không.

Hamming

 • Link bài tập
 • Hamming distance: giữa hai chuỗi ký tự, số ký tự ở cùng vị trí khác nhau chính là khoảng cách giữa hai chuỗi.
 • Yêu cầu: Trong bài này, yêu cầu tìm khoảng cách giữa 2 chuội DNA.
 • Xem Exception handling
 • Others: read zip(), sum()
 • Cách khác (cf)

   def distance(strand_a, strand_b):
     """Counts the differences in two sequences of DNA"""
     return sum(1 for a,b in zip(strand_a, strand_b) if a != b)
  

Robot name

Top