menu
Anh-Thi DINH

ML Udemy 1 - data preprocessing

Posted on 23/04/2018, in Machine Learning.

Series này note từ đầu lúc học machine learning trên Udemy.

Chọn course & kế hoạch học tập 13.4

Site reference

Install Python & R & Anaconda 13.4

Chỉ cần cài duy nhất Anaconda là đủ. Bên trong nó có nhiều cái cho mình lựa chọn cài, nên cài

Trên Course người ta bảo nên cài Anaconda. Theo như giải đáp ở đây, thì Anaconda là một distribution của cả Python và R dành riêng cho Data Science. Nó chứa tất cả những gì cần thiết nhất cho bạn để lập trình và học machine learning, đặc biệt là Data. Nó chứa và là nơi quản lý rất nhiều thư viện (packages) cần thiết cũng như có hẳn IDE dành cho lập trình giống như PyCharm. Trong đây có

Dataset & Các bước

 • face Bảng dataset

  Country Age Salary Purchased
  France 44 72000 No
  Spain 27 48000 Yes
  Germany 30 54000 No
  Spain 38 61000 No
  Germany 40   Yes
  France 35 58000 Yes
  Spain   52000 No
  France 48 79000 Yes
  Germany 50 83000 No
  France 37 67000 Yes

Các bước sẽ học với mỗi ML model

 1. Data Pre-processing & Importing Dataset: import các libraries, packages cần thiết + import dataset có sẵn để chuẩn bị processing nó.
 2. Missing Data: sẽ có trường hợp nhiều fields trong data bị missing, chúng ta cần trám hết mấy chỗ missing này lại bằng quá trình missing data này. Cách trám có nhiều cách, ví dụ lấy giá trị trung bình của mấy cái có sẵn.
 3. Categorical data: tới bước phân loại data, nghĩa là chia các cột có những thành phần giống nhau thành 1 nhóm riêng để xử lý và label cho chúng. Trong Python thì nên dùng Dummy Endcoding để chia thành dạng 0,1 thay vì chia thành 1,2,3 sẽ dễ làm cho ML hiểu lầm có sự ưu tiên. Trong R thì không cần làm thế vì chúng xét thành các factors riêng biệt.
 4. Splitting dataset into training set and test set: Bây giờ là split dataset thành training và test, training là để dạy cho ML học cách phân loại, test là để kiểm tra lại xem chúng có học tốt chưa để đối chiếu.
 5. Feature scaling: giúp cho scale dữ liệu giữa các cột cân bằng.

Data Pre-processing & Importing Dataset

 • Có những indepedent variabledependent variables. Chúng ta dùng IV để dự đoán DV.
 • Trước khi làm một model nào đều phải cần đến bước pre-processing này, rất quan trọng.
 • There are 3 libraries essentials thường được sử dụng trong course : Xem note về python để biết.

Python (cần phân biệt cột dependent vars và independent vars)

# Importing the libraries
# -----------------------------
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd

# Importing the dataset
# -----------------------------
dataset = pd.read_csv('Data.csv')
X = dataset.iloc[:, :-1].values # independent variables
y = dataset.iloc[:,-1].values # depdent variables

Nếu nhấn vào biến X,y để hiện table xem mà có lỗi object arrays are currently not supported thì co thể dùng lệnh sau để chuyển array về dataframe để xem

df = pd.DataFrame(X) # xong nhấn double vào biến df để xem

R(không cần phân biệt depden and indepdend vars trong dataset)

# Importing the dataset
# -----------------------------------------------
dataset = read.csv('Data.csv')

OOP: classes & objects

 • class: một mẩu chung (bản thiết kế nhà)
 • object: vật áp dụng class (cái nhà), có thể có nhiều object với cùng class.
 • methods: tools take some actions on the objects defined in the class.
 • face Đọc thêm để hiểu về OOP

  Tham khảo trang này.

  • OPP: tạo class chung cho tất cả object để mỗi lần tạo một obj mới là có sẵn hết mấy cái đặc tính (bao gồm cả obj và methods)
  • FP (functional programming): tách biệt rõ hai thằng này ra. Biến 1 nơi, hàm một nơi, khi cần thao tác thì đưa biến vào hàm.

  Sự khác nhau

  • Có thể tác động và sử dụng từng hàm riêng lẻ trong FP, tuy nhiên OPP thì mỗi lần đụng tới 1 obj là đụng tới tất cả các thuộc tính của nó.
  • FP tạo ra 1 biến trung gian để lưu trạng thái sau khi chỉnh sửa trong khi OPP khi chỉnh sửa thì nó sửa luôn cái obj gốc, do đó mỗi lần muốn biết giá trị của 1 obj tại 1 thời điểm thì phải chạy từ đầu.
  • OOP giúp quản lý code tốt hơn, thay đổi từng obj riêng lẽ cũng tốt hơn.
  • when he deals with data about people, FP works well, but when he tries to simulate people, OOP works well.

Missing Data

Note: thường thì cũng ko focus on this.

Chuẩn bị data để ML works correctly và phát hiện ra bị thiếu data ở một số chỗ thì phải làm sao? $\Rightarrow$ Điền vào bằng cách tính mean (trung bình) của những cái khác.

 • Dùng class Imputer của sklearn.preprocessing

Python

# Taking care of missing data
# -----------------------------
from sklearn.preprocessing import Imputer
# Imputer is a class
imputer = Imputer(missing_values = 'NaN', strategy = 'mean', axis = 0)
imputer = imputer.fit(X[:,1:3]) # set imputer as a obj relating to X
X[:,1:3] = imputer.transform(X[:,1:3]) # replace missing X 

Các strategy:

 • mean = giá trị trung bình $\frac{1}{n}\sum_i x_i$
 • median = số trung vị, tức số trong dãy có vị trí ở giữa (nếu số phần tử là lẻ). Nếu số phần tử là lẻ thì nó chẵn lấy trung bình 2 số ở giữa.
 • most_frequent = số xuất hiện thường xuyên nhất.

R

# Taking care of missing data
# -----------------------------------------------
dataset$Age = ifelse(is.na(dataset$Age), # conditional
           ave(dataset$Age, FUN = function(x) mean(x, na.rm = TRUE)), # if true
           dataset$Age) # if false
dataset$Salary = ifelse(is.na(dataset$Salary),
            ave(dataset$Salary, FUN = function(x) mean(x, na.rm = TRUE)),
            dataset$Salary) 

Categorical data

Xem những biến có những cái chung, ví dụ CountryPurchased có những cái giống nhau nên cần phân loại chúng, tuy nhiên chúng đang ở dạng “text” nên cần encode sang number.

 • Dùng class LabelEncoder của sklearn.preprocessing

Tuy nhiên khi chuyển text thành number thì sẽ xảy ra tình trạng ML sẽ nghĩ thằng này LỚN HƠN thằng kia (chuyển thành 0, 1, 2 thì nó nghĩ France lớn hơn Germany chẳng hạn). Vậy là không được! $\Rightarrow$ dùng Dummy Encoding.

Dummy Encoding có nghĩa là tách mỗi cat ra thành 1 cột riêng, hàng nào có sự hiện diện của nó thì giá trị là 1, hàng nào ko thì 0. Như vậy ML sẽ không ưu tiên thằng nào cả.

Python

# Encoding categorical data
# -----------------------------
from sklearn.preprocessing import LabelEncoder, OneHotEncoder

labelencoder_X = LabelEncoder()
X[:,0] = labelencoder_X.fit_transform(X[:,0]) # country

onehotencoder = OneHotEncoder(categorical_features = [0]) # which colum will be encoded
X = onehotencoder.fit_transform(X).toarray()

labelencoder_y = LabelEncoder()
y = labelencoder_Y.fit_transform(y) # purchased

R: không cần phải chia thành từng cột (OneHotEncoder như trên) mà chia các thành phần của cat thành các factors riêng.

# Encoding categorical data
# -----------------------------------------------
dataset$Country = factor(dataset$Country,
             levels = c('France','Spain', 'Germany'), # 'c' is a vector in R
             labels = c(1, 2, 3)) # khong quan trong no ordered related
dataset$Purchased = factor(dataset$Purchased,
             levels = c('No','Yes'), # 'c' is a vector in R
             labels = c(0, 1)) # khong quan trong no ordered related

Splitting dataset into training set and test set

 • training set: set để train machine learning model (những gì được học)
 • test set: để test performance của ML model (những gì được kiểm tra)

Python

# Splitting the dataset into the training set and test set
# ----------------------------------------------------------
from sklearn.cross_validation import train_test_split
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size = 0.2, random_state = 0)
# X: part of matrix of feature, y: part of dependent variable that associated to X
# test_size=0.2: 20% of data go to test set, 80% go to train set
# random_state: mốc để set mấy thành phần random, một số int

R

# Splitting dataset into training and test sets
# -----------------------------------------------
# install.packages('caTools') # install library in R, just do it 1 time
library(caTools) # select library
set.seed(123) # choose a seed to make random choice for data
split = sample.split(dataset$Purchased, SplitRatio = .8) 
# in python we choose .2 for test set but in R, we choose .8 for training set
# TRUE => observations go to training set, FALSE => observations go to test set
training_set = subset(dataset, split == TRUE)
test_set = subset(dataset, split == FALSE)

Feature scaling

Note: hầu hết model sẽ take care cái này giúp mình, chúng ta không cần phải làm chúng manually (but, just “most of them”)

Ví dụ tuổi trong khoảng 35 đến 50 nhưng salary tính theo chục ngàn nên khi chia tọa độ, 1 cái là x, 1 cái là y thì scale của 2 trục nó sẽ rất khác. Vì ML sử dụng khoảng cách giữa 2 observation nhiều (cần đến khoảng cách Eucliendian)

 • Standardisation:
 • Normalisation:
 • face Standard deviation (độ lệch chuẩn)

  A low standard deviation indicates that the data points tend to be close to the mean (also called the expected value) of the set, while a high standard deviation indicates that the data points are spread out over a wider range of values.

  Độ lệch chuẩn của normal distribution

  Xem thêm ở đây.

We don’t need to fit the test set because test set will occur in the future and we cannot do anything on them like the train set which is what we already have.

Sự khác nhau giữa fit_transformtransform: cái đầu là làm 2 bước 1 lượt fit() rồi đến transform(). Theo như đây thì training set cần phải xác định

trên test set, chúng ta cũng cần phải dùng cùng một cái $\sigma,\mu$ như trên nhưng không cần phải tìm chúng nữa (câu lệnh fit giúp tìm chúng), thế nên ta chỉ cần transform dữ liệu trong test set mà thôi, tức chỉ cần dùng transform thôi mà ko cần fit.

Có cần phải transform dummy vars và dependent vars không? Trong bài này thì không vì chúng chỉ có giá trị 0,1 hoặc scale rất gần với scale mà chúng ta đang làm. Trong các trường hợp khác thì chúng ta nên transform chúng luôn, cũng tương tự như với train và test set.

Python

# Feature scaling
# ---------------------------------------------
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
sc_X = StandardScaler()
X_train = sc_X.fit_transform(X_train)
X_test = sc_X.transform(X_test) 
# we don't need to fit the test set because test set will occur in the future 
# and we cannot do anything on them like the train set which is what we already have

R

Ở bước Encoding categorical data, chúng ta chuyển cột country và purchased thành các factor có vẻ giống số (numeric) nhưng thật ra chỉ là text. Do đó khi scale thì sẽ bị lội do scale chỉ áp dụng được cho các số numeric. Đó là lý do vì sao chúng ta sẽ ignore các cột text này.

# Feature scaling
# ---------------------------------------------------
training_set[,2,3] = scale(training_set[,2,3])
test_set[,2,3] = scale(test_set[,2,3])

Chúng ta scale vì chúng ta muốn ML model converge rapidly.

Data Preprocessing template

Trong các bước đã nói ở phần các bước, thì chỉ nên focus vào các phần sau (quan trọng) vì các phần kia đa phần sẽ được tự động hoặc dataset đã được well-prepared trước đó rồi.

 • Import libraries
 • Import dataset
 • Splitting the dataset into the training set and test set.

Chúng ta sẽ dùng template sau đây cho hầu hết các models

Python template

# Importing the libraries
# -----------------------------
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd

# Importing the dataset
# -----------------------------
dataset = pd.read_csv('Data.csv')
X = dataset.iloc[:, :-1].values # independent variables
y = dataset.iloc[:,-1].values # depdent variables

# Splitting the dataset into the training set and test set
# ----------------------------------------------------------
from sklearn.cross_validation import train_test_split
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size = 0.2, random_state = 0)

"""from sklearn.preprocessing import StandardScaler
sc_X = StandardScaler()
X_train = sc_X.fit_transform(X_train)
X_test = sc_X.transform(X_test)"""

R template

# Importing the dataset
# -----------------------------------------------
dataset = read.csv('Data.csv')
# dataset = dataset[, 2:3]

# Splitting dataset into training and test sets
# -----------------------------------------------
library(caTools) # select library
set.seed(123) # choose a seed to make random choice for data
split = sample.split(dataset$Purchased, SplitRatio = .8) 
training_set = subset(dataset, split == TRUE)
test_set = subset(dataset, split == FALSE)

# Feature scaling
# ---------------------------------------------------
# training_set[,2,3] = scale(training_set[,2,3])
# test_set[,2,3] = scale(test_set[,2,3])
Top